Tianyu Wang, Chunyan Wu, Dimitre G Ouzounov, Wenchao Gu, Fei Xia, Minsu Kim, Xusan Yang, Melissa R Warden, and Chris Xu
“Quantitative analysis of 1300-nm three-photon calcium imaging in the mouse brain”, eLife 2020;9:e53205 DOI: 10.7554/eLife.53205 >>> Link

Quantitative analysis of three-photon calcium imaging is published in eLife (01/30/2020)