Tianyu Wang and Chris Xu
“Three-photon neuronal imaging in deep mouse brain”, Optica, 7 (8), 947-960, 2020.   Link

Three-photon neuronal imaging in deep mouse brain