Qin, Q., Li, B., Xia, F., Xia, Y., and Xu, C.
“Multi-color background-free coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy using a time-lens source“, Opt. Express 26(26), 34474-34483 (2018)  >>> Link

Fei Xia, Chunyan Wu, David Sinefeld, Bo Li, Yifan Qin, and Chris Xu
“In vivo label-free confocal imaging of the deep mouse brain with long-wavelength illumination“, Biomed. Opt. Exp.,  Vol. 9, Issue 12, pp. 6545-6555, (2018) >>> Link

Zhangyuanzhu Liu, Xiaobei Luo, Wei Jiang, Dexin Chen, Weisheng Chen, Kai Li, Xiumin Liu, Ziming Cui, Zhiming Li, Zelong Han, Side Liu, Guoxin Li, Chris Xu, Jun Yan
“Real-time in vivo optical biopsy using confocal laser endomicroscopy to evaluate distal margin in situ and determine surgical procedure in low rectal cancer”, Surgical Endoscopy https://doi.org/10.1007/s00464-018-6519-z (2018) >>> Link

Jun Yan, Xiaoling Zheng, Zhangyuanzhu Liu, Wenju Liu, Dajia Lin, Dexin Chen, Kai Li, Wei Jiang, Zhiming Li, Ning Zuo, Gang Chen, Jianping Lu, Jianxin Chen, Guoxin Li, Chris Xu, Shuangmu Zhuo
“Multiphoton imaging provides a superior optical biopsy to that of confocal laser endomicroscopy imaging for colorectal lesions”, Endoscopy DOI: 10.1055/a-0641-5091, (2018) >>> Link

Feng‐Chieh Li, Sheng‐Lin Lee, Hung‐Ming Lin, Chih‐Ju Lin, Sheng‐Shun Wang, Yu‐Yuan Lee, Su‐Yen Lo, Tzu‐Lin Sun, Wei‐Liang Chen, Wen Lo, Nicholas Horton, Chris Xu, Shu‐Jen Chiang, Yang‐Fang Chen, Hsuan‐Shu Lee, Chen‐Yuan Dong
“Dynamic visualization of the recovery of mouse hepatobiliary metabolism to acetaminophen‐overdose damage”, J. Biophoton, e201800296, (2018) >>> Link

T. Wang, D. G. Ouzounov, C. Wu, N. G. Horton, B. Zhang, C. Wu, Y. Zhang, M. J. Schnitzer, and C. Xu
“Three-photon imaging of mouse brain structure and function through the intact skull”, Nature Methods 15, pages789–792 (2018) >>> Link

B. Li, M. Wang, K. Charan, M. Li, and C. Xu
“Investigation of the long wavelength limit of soliton self-frequency shift in a silica fiber”, Opt. Exp., 26, pp. 19637-19647(2018) >>> Link

M. Wang, C. Wu, D. Sinefeld, B. Li, F. Xia, and C. Xu
“Comparing the effective attenuation lengths for long wavelength in vivo imaging of the mouse brain”, Biomed. Opt. Exp., 9, 3534-3543, (2018) >>> Link

K. Charan, B. Li, M. Wang, C. Lin, and C. Xu
“Fiber-based, tunable repetition rate source for deep tissue two-photon fluorescence microscopy”, Biomed. Opt. Exp., 9, 2304-2311, (2018) >>> Link

Bingying Chen, Xiaoshuai Huang, Dongzhou Gou, Jianzhi Zeng, Guoqing Chen, Meijun Pang, Yanhui Hu, Zhe Zhao, Yunfeng Zhang, Zhuan Zhou, Haitao Wu, Heping Cheng, Zhigang Zhang, Chris Xu, Yulong Li, Liangyi Chen, and Aimin Wang
“Rapid volumetric imaging with Bessel-Beam three-photon microscopy”, Biomed. Opt. Exp., 9, 1992-2000, (2018) >>> Link

W. Liu, Y. Zhou, M. Wang, L. Li, E. Vienneau, R. Chen, J. Luo, C. Xu, Q. Zhou, L. V. Wang, and J. Yao
“Correcting the limited view in optical-resolution photoacoustic microscopy”, J. Biophoton, (2018) >>> Link

2018