Real-time in vivo optical biopsy using confocal laser endomicroscopy to evaluate distal margin in situ and determine surgical procedure in low rectal cancer

Zhangyuanzhu Liu, Xiaobei Luo, Wei Jiang, Dexin Chen, Weisheng Chen, Kai Li, Xiumin Liu, Ziming Cui, Zhiming Li, Zelong Han, Side Liu, Guoxin Li, Chris Xu, Jun Yan
"Real-time in vivo optical biopsy using confocal laser endomicroscopy to evaluate distal margin in situ and determine surgical procedure in low rectal cancer", Surgical Endoscopy https://doi.org/10.1007/s00464-018-6519-z (2018) >>> Link