Multiphoton imaging provides a superior optical biopsy to that of confocal laser endomicroscopy imaging for colorectal lesions

Jun Yan, Xiaoling Zheng, Zhangyuanzhu Liu, Wenju Liu, Dajia Lin, Dexin Chen, Kai Li, Wei Jiang, Zhiming Li, Ning Zuo, Gang Chen, Jianping Lu, Jianxin Chen, Guoxin Li, Chris Xu, Shuangmu Zhuo
"Multiphoton imaging provides a superior optical biopsy to that of confocal laser endomicroscopy imaging for colorectal lesions", Endoscopy DOI: 10.1055/a-0641-5091, (2018) >>> Link