Dynamic visualization of the recovery of mouse hepatobiliary metabolism to acetaminophen‐overdose damage

Feng‐Chieh Li, Sheng‐Lin Lee, Hung‐Ming Lin, Chih‐Ju Lin, Sheng‐Shun Wang, Yu‐Yuan Lee, Su‐Yen Lo, Tzu‐Lin Sun, Wei‐Liang Chen, Wen Lo, Nicholas Horton, Chris Xu, Shu‐Jen Chiang, Yang‐Fang Chen, Hsuan‐Shu Lee, Chen‐Yuan Dong
"Dynamic visualization of the recovery of mouse hepatobiliary metabolism to acetaminophen‐overdose damage", J. Biophoton, e201800296, (2018) >>> Link